+36 30 949 2700 szaz.geza@human-aspect.hu

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A HUMAN-ASPECT.HU HONLAP FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS A KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

A http://human-aspect.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, Száz Géza egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 50172306; székhely: 2000 Szentendre, Vitéz u. 3.; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlap látogatással és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (az „Infotv.”).

 

Alapfogalmak

Szolgáltató: Száz Géza egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 50172306; székhely: 2000 Szentendre, Vitéz u. 3.), aki a Honlapot üzemelteti és a szolgáltatásokat nyújtja.

Holnap: A http://human-aspect.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége, különös tekintettel a szakmai cikkekre, és Álláshirdetésekre.

Toborzás támogatás: A Szolgáltató mindazon tevékenysége, mely arra irányul, hogy elősegítse, hogy a vele szerződésben álló Munkáltatók a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módon megtalálják a számukra leginkább megfelelő új munkatársat. Ez a tevékenység magában foglal(hat)ja a Munkáltatók álláshirdetéseinek megjelenítését, potenciális Jelöltek felkutatását különböző adatbázisokból, önéletrajzaik begyűjtését akár adatbázisokból, akár hirdetés feladásával, a Jelöltek alkalmasságának felmérését, előszűrését, és kiválasztását, továbbá a Munkáltatónak történő bemutatását, illetve a Munkáltató bemutatását a Jelöltnek.

Munkáltató: A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló olyan jogi személy, mely felkéri a Szolgáltatót a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb munkaerő toborzás támogatására.

Álláshirdetés: A Szolgáltató által, a Munkáltató megbízásából összeállított és megjelentetett felhívás, mellyel a Munkáltató számára, az általa meghatározott pozíció iránt érdeklődő Jelölteket képes megszólítani.

Jelölt: Azon természetesen személy, aki a Honlapon található Álláshirdetésre jelentkezik, vagy a Szolgáltató közvetlen módon megkeresi egy konkrét álláslehetőséggel kapcsolatosan.

Látogató: Azon természetes személy, aki a Honlapon található információkat megtekinti, Álláshirdetésre nem jelentkezik, de adott esetben a Kapcsolati űrlapot kitölti.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 3 jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez, továbbításához.

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható információt, adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Mi a célja ennek az adatkezelési tájékoztatónak?

A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató a Honlapon és Toborzás támogatási szolgáltatása során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Látogatóknak és Jelölteknek.

A fenti tárgykörben megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. Továbbá szintén adatkezelőnek minősül valamennyi a Szolgáltatóval szerződésben álló Munkáltató, akinek a Szolgáltató a Jelöltek adatait, önéletrajzát, jelentkezését, rájuk vonatkozó bármilyen információt továbbítja. A Szolgáltató és a Munkáltatók egymástól elkülönült önálló adatkezelők, amelyek mindegyike a saját adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint végzi adatkezelési tevékenységét.

A Munkáltatók, mint önálló adatkezelők, és mint a Szolgáltatói adattovábbítás önálló címzettjei kötelesek saját adatkezelésüket a jogszabályoknak megfelelően végezni és az általuk végzett adatkezelésről a  Jelölteket saját adatkezelési tájékoztatójukban tájékoztatni. A Szolgáltató ezen Munkáltatói adatkezelési tájékoztatás megtörténtéért, megfelelőségéért, jogszabályszerűségéért nem felel, Szolgáltató csak a saját adatkezelése jogszerűségéért tartozik felelősséggel.

Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a http://www.human-aspect.hu/ webcímen érhető el.

A Szolgáltató mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezeli, oly módon, célból és addig az időtartamig, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amely tekintetében a GDPR által megengedett jogalap fennáll.

A GDPR 9. cikk (1) bekezdésében foglalt személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatra vonatkozó adatkezelést a Szolgáltató nem végez. Amennyiben ilyen információt közöl a Jelölt a Szolgáltatóval, az adat haladéktalanul törlésre kerül.

 

Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Száz Géza egyéni vállalkozó

adószám: 67397635-1-33

nyilvántartási szám: 50172306

levelezési cím: 2000 Szentendre, Vitéz u. 3.

telefonszám: +36 30 949 2700

email cím: szaz.geza@human-aspect.hu

Az Ön által megadott adatokat csak az Adatkezelő, valamint a későbbiekben részletezett Adatfeldolgozók ismerhetik meg és kezelhetik.

 

Az adatok forrása

A személyes adatok forrása az alábbiak lehetnek:

Jelölt esetében:

 • Álláshirdetésnél szereplő űrlap kitöltése során önkéntesen megadott adatok
 • Adatbázisból származó adatok – ahova a Jelölt kifejezetten álláskeresési célból töltötte fel személyes adatait
 • Nyilvános szakmai közösségi fórumokon megadott adatok
 • Jelölt által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult

Látogató esetében: önkéntesen megadott adatok

Munkáltatók esetében: önkéntesen megadott adatok, vagy nyilvános cégadatbázisból származó adatok

 

Kezelt adatok köre, célja, jogalapja, adatkezelés időtartama Jelöltek esetében

 • Kezelt adatok: név, lakcím, születési hely, születési idő, telefonszám, email cím, egyéb kapcsolattartási adatok, nem, állampolgárság, fénykép, jelenlegi munkahelyre és munkakörre vonatkozó adatok, korábbi munkahelyre és munkakörre vonatkozó adatok, iskolai végzettségre és egyéb képesítésekre vonatkozó adatok, bizonyítványok, oklevelek, tanúsítványok és azok adatai, nyelvtudásra vonatkozó információk, jogosítvány adatai, továbbá a telefonos és személyes interjúk során szerzett információk, illetve minden olyan további adat és információ melyet Ön, önkéntesen az Adatkezelő tudomására hoz, kivéve a különleges adatokat.
 • Adatkezelés célja: Munkáltatók toborzásának támogatása, Jelöltek álláslehetőséggel történő megkeresése, Jelölt ajánlása Munkáltatónak
 • Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
 • Adatok tárolásának időtartama, törlés időpontja:
  • Amennyiben a jelentkezés, vagy közvetlen a Szolgáltató által történő megkeresés során a Jelölt nem kéri a fenti adatainak megőrzését és tárolását későbbi munkalehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás miatt, úgy a törlésre a kiválasztási folyamat lezárását követő 15 napon belül sor kerül, melyről a Jelölt írásos tájékoztatást kap.
  • Amennyiben a jelentkezés, vagy közvetlen a Szolgáltató által történő megkeresés során a Jelölt kéri a fenti adatainak megőrzését és tárolását későbbi munkalehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás miatt, úgy 2 év

 

A hozzájárulás megadása és visszavonása

A Jelöltek adataik fenti célú kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulásukat azzal adják meg, hogy az Álláshirdetésre tevőlegesen beküldik jelentkezésüket a Honlapon található űrlap kitöltésével, ahol arról is nyilatkoznak, hogy megismerték jelen Adatkezelési tájékoztatót.

A Jelöltek az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják a szaz.geza@human-aspect.hu e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, vagy levélben a Szolgáltató székhelyére címezve, ahol kötelezően megadandó adatok: név, születési idő és e-mail cím, annak érdekében, hogy a Szolgáltató azonosítani tudja, hogy melyik Jelölt adatait kell törölnie.

A hozzájárulás visszavonása esetén a Szolgáltató a Jelölt összes Szolgáltatónál kezelt adatát törli. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik a Szolgáltató által a Jelöltre vonatkozóan készített feljegyzésekre és levont következtetésekre is.

 

Az anonim Álláshirdetésekkel kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató a Munkáltatók megbízásából közzé tehet olyan Álláshirdetéseket is, amelyekben a Munkáltatók nem fedik fel kilétüket, és így a Jelöltek nem tudják, hogy mely Munkáltatóhoz jelentkeznek (anonim Álláshirdetés).

Az anonim Álláshirdetések esetében a Szolgáltató a Jelöltek jogainak és érdekeinek lehető legteljesebb védelme érdekében a következőképpen jár el. Azokat a Jelölteket, akik elküldték jelentkezésüket, és a kiírási feltételeknek is megfelelnek a jelentkezés beküldését követően a Szolgáltató telefonon felkeresi, és ekkor tájékoztatja a Munkáltató kilétéről. Mivel a Szolgáltató a Munkáltató kilétét még a Jelölt anyagainak Munkáltatóhoz való továbbítását megelőzően fedi fel a Jelöltnek, így lehetősége van a Jelöltnek eldönteni, hogy kéri, vagy megtiltja adatainak a Munkáltatóhoz történő továbbítását.

A Munkáltatók üzleti titkainak megóvása érdekében a Jelöltek kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni és titokban tartani az anonim Álláshirdetést feladó Munkáltatót, annak kilétét, nevét. Nem jogosultak a Munkáltató előzetes engedélye nélkül senkivel közölni és nyilvánosságra hozni sem közvetlenül, sem közvetett módon.

 

Kezelt adatok köre, célja, jogalapja, adatkezelés időtartama Munkáltatók kapcsolattartói esetében

 • Kezelt adatok: név, beosztás, telefonszám, email cím
 • Adatkezelés célja: szerződés teljesítése, kapcsolattartás
 • Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
 • Adatok tárolásának időtartama, törlés időpontja: a Munkáltató kapcsolattartóinak fenti adatait a Szolgáltató az érintett írásban megküldött visszavonásáig tárolja

 

A Honlap megtekintésével kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

A Honlap – számos más honlapokhoz hasonlóan –, annak megfelelő használata, valamint anonim statisztikákat készítése érdekében cookiekat (sütiket) használ.

A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a www.human-aspect.hu honlap használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal.

A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

A Honlap kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A Honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) is használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika céljából. A Honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket) használja:

 • Google Analytics szolgáltatása

A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a Honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

 

Adatfeldolgozás, adattovábbítás, közös adatkezelés, címzettek

A Szolgáltató különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat és közös adatkezelőket, mint címzetteket vesz igénybe a teljesített szolgáltatások során.

Adatfeldolgozó a Szolgáltató részére könyvelést végző személy. Az adatfeldolgozóval kötött szerződés révén biztosítja Adatkezelő, hogy az adatfeldolgozó a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak – különös tekintettel a GDPR-ra – megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat, mindig a lehető legmagasabb adatvédelmi és adatbiztonsági szintet biztosítsa.

Közös adatkezelő az adott pozíciót meghirdető Munkáltató. Az adatfeldolgozón és közös adatkezelőkön felül más személynek nem történik adattovábbítás, kivéve ha azt jogszabály írja elő.

 

Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

 

Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan történik ezek gyakorlásának biztosítása?

Önnek tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz van joga az Ön adatainak kezelése kapcsán.

 • Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezel a Szolgáltató, kinek adja át, honnan származnak az általa kezelt adatai.
 • Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul kerültek rögzítésre, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
 • Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy a kezelt adatai törlésre kerüljenek.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelés korlátozásra kerüljön.
 • Adathordozhatósághoz való jog: e joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatai kiadásra kerüljenek az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján átadásra kerüljön közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak.
 • Tiltakozáshoz való jog: a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben adatainak kezelése megszüntetésre, törlésre kerül.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: adatainak hozzájárulása alapján történő kezelése során Önnek bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

Ön a fenti jogokat a következőképpen gyakorolhatja:

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Levelezési cím (adatkezelés helye): 2000 Szentendre, Vitéz u. 3.

E-mail cím: szaz.geza@human-aspect.hu

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön az adott naptári évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Amennyiben már volt ilyen tájékoztatási kérelem, akkor az Adatkezelő költségtérítést állapít(hat) meg.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5.) fordulhat, továbbá a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap:      http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

Adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében.

A személyes adatokat a Szolgáltató számítógépének merevlemezén tárolja. A számítógép jelszóval védett, így a Szolgáltatón kívül más nem fér hozzá.

A Szolgáltató valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, adatok és információk tekintetében a biztonságos adatcsere követelményét biztosítja a Szolgáltató.

A Szolgáltató az iratkezelés során is betartja az adatbiztonság követelményeit.  A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok elkülönített szekrényben kerülnek elhelyezésre.

 

Mi történik, ha adatvédelmi incidens következik be?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentésre kerül a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidens a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és erről nyilvántartás is vezetésre kerül. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználók is értesítést kapnak a bekövetkezésről.

 

Mikor és hogyan történik jelen adatkezelési tájékoztató módosítása?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztató a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosításra és közzétételre kerül a http://human-aspect.hu honlapon.

A http://human-aspect.hu oldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A honlap, annak teljes tartalma (beleértve a cikkeket, letölthető anyagokat, stb.) és a küldött összes hírlevél Száz Géza egyéni vállalkozó szellemi tulajdona. Ezek bármelyikének akár részbeni, akár teljes felhasználása kizárólag a tulajdonos előzetes, írásos hozzájárulásával lehetséges.